تبلیغات ، بازاریابی ، همکاری

    اسکایپ: من لک می زنم

    وب سایت طراحی شده برای لهستانیانی که در کشورهایی زندگی می کنند که قمار قانونی است.